Yaqian Zhang

Publications

  1. Effects of Temperature and Grain Size on Diffusivity of Aluminium: Electromigration Experiment and Molecular Dynamic Simulation
    Zhen Cui; Yaqian Zhang; Dong Hu; Sten Vollebregt; Jiajie Fan, Xuejun Fan; Guoqi Zhang;
    Journal of Physics: Condensed Matter,
    2022. DOI: 10.1088/1361-648X/ac4b7f

BibTeX support