Yue Sun

Publications

 1. Optimization of Mesa Etch for a Quasi-Vertical GaN Schottky Barrier Diode (SBD) by Inductively Coupled Plasma (ICP) and Device Characteristics
  Yue Sun; Xuanwu Kang; Yingkui Zheng; Ke Wei; Pengfei Li; Wenbo Wang; Xinyu Liu; GuoQi Zhang;
  Nanomaterials,
  Volume 10, Issue 4, pp. 657, Apr 2020. DOI: 10.3390/nano10040657
  document

 2. Review of the recent progress on GaN-based vertical power Schottky barrier diodes (SBDs)
  Yue Sun; Kang, X.; Zheng, Y.; Lu, J.; Tian, X.; Wei, K.; Wu, H.; Wang, W.; Liu, X. an GuoQi Zhang;
  Electronics (Switzerland),
  2019. DOI: https://doi.org/10.3390/electronics8050575

 3. Compensation Method for Die Shift in Fan-Out Packaging
  Yue Sun; Fengze Hou; Chen, F.; Liu, H.; Zhang, H.; Sun, P.; Lin, T.; Cao, L.;
  In 19th International Conference on Electronic Packaging Technology, ICEPT 2018,
  2018. DOI: https://doi.org/10.1109/ICEPT.2018.8480551

BibTeX support