EE2T11 Telecommunications A

Topics: A first course in telecommunication, with focus on the physical layer.
Informatietransport op basis van telecommunicatie vormt de ruggengraat van onze maatschappij. Onder "telecommunicatie" wordt volgens een bindend internationaal verdrag tussen meer dan 180 landen verstaan: iedere overdracht, uitzending of ontvangst van signalen, seinen, klanken, beelden of andere gegevens van welke aard ook (incl. denkbeelden), door middel van elektromagnetische systemen, bijv. langs radio-elektrische of optische weg. Deze beknopte wettelijke definitie omvat o.a. spraak- en datacommunicatie, omroep, elektronische plaatsbepaling en navigatie, telemetrie en remote sensing (tele-observatie).

Al deze toepassingen worden in het vak Telecommunicatietechniek teruggebracht tot eenvoudige "archetypische" communicatiesystemen en -processen, voorgesteld door een blokdiagram, samengesteld uit min of meer ge´dealiseerde deelsystemen als transmissieweg, filters, versterkers, (de)multiplexers, (de)modulatoren, enz. Deze kunnen worden beschreven met de voorkennis uit het BScEE curriculum, vooral Signalen en Systemen (EE2S11) en Kansrekening en Statistiek (EE1M31), maar zullen ook aan externe ontwerpeisen, bijvoorbeeld betreffende kwaliteit en capaciteit van het systeem, moeten voldoen. Dit college vervult aldus een brugfunctie tussen de abstracte voorkennis van de eerste studiejaren, en de meer taakstellende realiteit van de gevorderde ingenieursstudie. In Telecommunicatie A ligt de nadruk op basisbandsystemen en -processen, en wordt ingegaan op de fysische eigenschappen van simpele transmissiemedia en ruis, alsmede de bijbehorende systeemafwegingen die daarbij gemaakt kunnen worden.

Naast het college omvat Telecommunicatie A (EE2T11) een Matlab prakticumopdracht (lab course) met een omvang van 2 EC waarin vaardigheden rond Signalen & Systemen verder ontwikkeld worden (convolutie, Fourier transformatie, filterontwerp, deconvolutie, sampling). De resultaten van de deconvolutieopdracht zijn expliciet nodig voor EE2L21 EPO-4 (het onderdeel localisatie met een microfoon-array).

Teachers

dr.ir. Gerard Janssen

Physical layer communication; UWB; localization

prof.dr.ir. Alle-Jan van der Veen

Array signal processing; Signal processing for communications

Last modified: 2015-09-18

Details

Credits: 5 EC
Period: 0/0/2/0
Contact: Gerard Janssen